Tagsági feltételek

Integratív Hipnózis Egyesület

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan hipnózisban kiképzett, a Magyar Integratív Hipnózis Egyesület által elfogadott képzést igazoltan elvégzett magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezõ nem magyar állampolgár, továbbá más, nem magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Alapító okirat letöltéseTanfolyam

Tagdíj

1. Az egyesület tagjai évente 20.000,-Ft összegű vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíjat legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

a. rendes tagok 2023 évi tagdíja: 20.000 Forint befizethetõ az OTP 11732239-20001560
b.  pártoló tagok (10.000 Ft)
c.  tiszteletbeli tagok (10.000Ft)

2. Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő befizetés útján teljesíteni.

A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. 2. Az egyesület tagja lehet minden olyan hipnózisban és hipnoterápiában kiképzett, az IHE által elfogadott képzést igazoltan elvégzett magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá más, nem magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályokat elfogadta és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. Továbbá igazolja a 220 órás Certified Hypnotherapist certifikációval, pszichológus vagy pszichiáteri vagy más jellegű mentálhigiéniás terápiás diplomával/oklevéllel, a szakmai végzettségét.

A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén, a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslati kérelemmel, amely szerv a következő rendes ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt. Az elfogadó nyilatkozathoz – amennyiben a felvételt jogi személy kéri – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az egyesület tagságában.

A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik: a./ A tag kilépésével. b./ A tag halálával c./ A tag kizárásával. d./ A tag az esedékes tagdíjjal egy éven túli késedelembe esik

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Kizárási ok lehet például az erkölcsi vagy fegyelmi vétség elkövetése. Erkölcsi vagy fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki: * olyan, a közvéleményben visszatetszést kiváltó cselekményt követ el, amellyel az egyesület hitelét, jó hírnevét rontja; * bűntettet vagy vétséget követ el, egyéb jogellenes magatartást tanúsít, vagy más olyan cselekményt végez (pl.: tisztségével, kapcsolataival, információival erkölcstelenül visszaél), amely alkalmat ad az egyesület elleni támadásra; * az egyesület belső normáit, közösségi szabályait tudatosan megsérti, különösen, ha vezetőtisztségével visszaél, vagy szándékosan hamisan tájékoztatja az egyesület tagjait, szerveit; * belső információkat szándékosan az egyesületnek kárt vagy hátrányt okozva nyilvánosságra hoz; * az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kijátssza; * szándékosan vagy figyelmeztetés ellenére gondatlanul megsérti az alapszabály, vagy az egyesület által alkotott szabályzat(ok) rendelkezését, illetve ezekben meghatározott valamely kötelezettségét.

4. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 5. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az egyesület tagdíjának összege és fizetési határideje?

Az egyesület tagjai évente 20.000,-Ft tagdíjat fizetnek, amelyet legkésőbb március 31-ig kell megfizetni.

Mikor kell megfizetni a tagdíjat az újonnan belépő tagoknak?

Az újonnan belépő tagoknak az tagsági jogviszony létesítésekor az időarányosan számított tagdíjat kell 8 napon belül befizetniük.

Ki lehet az egyesület tagja?

Az egyesület tagjává válhat bármely olyan személy, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel és elfogadja az alapszabályban foglalt rendelkezéseket.

Milyen feltételekkel lehet tagja az egyesületnek?

Tagjává válhat minden olyan személy, aki hipnózisban és hipnoterápiában kiképzett, magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, és elfogadja az egyesület alapszabályait. Emellett szükséges az IHE által elfogadott képzést igazoltan elvégezni és a szakmai végzettséget igazolni.

Hogyan lehet megszüntetni a tagsági jogviszonyt?

A tagsági jogviszonyt bármikor írásbeli nyilatkozattal lehet megszüntetni. A nyilatkozat benyújtásakor a tagság azonnal megszűnik.

Mikor és hogyan történhet a tag kizárása?

A tag kizárása akkor történik, ha súlyos vagy ismételt sértő magatartást tanúsít, például erkölcsi vagy fegyelmi vétséget követ el. A kizárási eljárást az elnökség folytatja le, ahol a tagnak védekezési lehetőséget biztosítanak.

Mi a fellebbezés lehetősége a kizárási döntés ellen?

A kizárt tag fellebbezhet a kizárást kimondó határozat ellen az egyesület közgyűléséhez. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt a fellebbezésről, és határozatát írásban közli az érintett taggal.